Cập nhật ủng hộ 2018 (đến 19/3/2018)

Ủng hộ qua TP Bank tháng 3/2018

Ngày thực hiện Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
09-03-18 09-03-18 NGUYEN THI THI-995218030905039 – UNG HO AABC Ref995218030905039 200,000 000CT07180682327
01-03-18 01-03-18 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong 1,000,000 021ITC1180600504

Ủng hộ qua VCB Bank tháng 3/2018

15/03/2018 VNCN – 0054866 19,500,000 IBVCB.1503180326257001.AABC THANH TOAN TIEN HANG UNG HO TRUONG TIEU HOC LUNG CU (CK 9T5 &TM)
14/03/2018 VNFI – 0567333 + 1,000,000 652764.140318.105812.Huynh Ngan gui tang AABC
06/03/2018 VNFI – 0219178 + 1,000,000 879684.060318.160356.Goi Ao Am Bien Cuong
05/03/2018 TM + 10,000,000 BT TMT ủng hộ AABC
05/03/2018 VNCK – 0739509 50,005,500 IBVCB.0503180720293001.AABC tam ung tien hang chuyen Pho Cao, Ha Giang (3/2018)
03/03/2018 DD4400 – 0166451 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
01/03/2018 MBVP – 0507130 + 40,000,000 MBVCB37587442.mc phan anh ck qua tang AABC.CT tu 0011003071981 HOANG PHAN ANH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.

Ủng hộ qua VCB Bank tháng 2/2018

28/02/2018 4593 – 0006629 + 2,000,000 /Ref:PALPM80454G{//}/Ref:PALPM80454G{//}LP VNM80454G UNG HO CHUONG TRINH AABC DVC:MR TRAN TUAN HUNG
27/02/2018 J633 – 0023700 + 1,000,000 Sender:01201003.DD:270218.SHGD:10006959.BO:KHUC THUY LIEN.VU KHUC FAMILY TANG QUA CAC BE V UNG CAO
26/02/2018 VNCK – 0076416 + 400,000 IBVCB.2602180571697002.ung ho ao am bien cuong
26/02/2018 J633 – 0026383 + 10,000,000 Sender:79307006.DD:260218.SHGD:10005866.BO:VU THI HONG THAM.CHI LAN UNG HO AO AM BIEN CUON G
25/02/2018 VNAF – 0030464 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/02/2018 VNCK – 0955094 + 500,000 IBVCB.2402180561864002.Huy Vu Alex ung ho Ao Am Bien Cuong
25/02/2018 DD4400 – 0196278 + 2,908 Tra lai tien gui/Interest paid
25/02/2018 MBVP – 0924162 + 300,000 MBVCB36404111.ung ho chuong trinh ao am bien cuong.CT tu 0821000151054 NGUYEN HANG NGOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
24/02/2018 VNCK – 0946102 + 10,000,000 IBVCB.2402180755502001.Thuan&Huong ung ho chuong trinh AABC
23/02/2018 VNCK – 0842977 + 500,000 IBVCB.2302180823212002.Chung Vu_Gui chi Beo, tuy y.
23/02/2018 VNCK – 0836711 + 1,000,000 IBVCB.2302180704354001. Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong NT
23/02/2018 VNCK – 0826471 + 1,000,000 IBVCB.2302180603130001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0803177 + 50,000 002852.230218.085936.Ung ho Ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0803234 + 150,000 003226.230218.090114.Ung ho Ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0814951 + 2,000,000 415594.230218.140856.V. Anh ung ho AABC
23/02/2018 VNFI – 0818094 + 500,000 032708.230218.151101.Tran Ngoc Thuy ung ho ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0826613 + 2,000,000 764930.230218.191225.NGUYEN THI PHUONG MAI
23/02/2018 ZZ02 – 0007301 + 500,000 Sender:79317002.DD:230218.SHGD:10000248.BO:PHAN THI HOA.PHAN THI HOA CT CHOBUI NGOC QUANG
23/02/2018 MBVP – 0817607 + 200,000 MBVCB36207981.ung ho ao am bien cuong.CT tu 0071003209220 PHAM QUANG VINH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
23/02/2018 MBVP – 0772444 + 1,000,000 MBVCB36131238.Ung ho chuong trinh AABC.CT tu 0081000086909 PHAM ANH TUAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
22/02/2018 ZZ61 – 0003859 + 500,000 Sender:01311001.DD:220218.SHGD:10000497.BO:TRAN THI THU HUYEN.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BI EN CUONG
22/02/2018 ZZ01 – 0003935 + 500,000 Sender:92204012.DD:220218.SHGD:12002472.BO:LE THI LUYEN.FB MAI LE UNG HO CHUONG TRINH AO A M BIEN CUONG
22/02/2018 0105 – 0006244 + 500,000 /Ref:P3249053045{//}/Ref:P3249053045{//}B/O:LE THU HA TRAN THANH QUYET – UNG HO CHUONG TR INH AO AM BIEN CUONG
22/02/2018 J633 – 0016930 + 2,000,000 Sender:79307005.DD:220218.SHGD:10006721.BO:TRAN HONG DIEM.IBUNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
22/02/2018 MBVP – 0698174 + 1,000,000 MBVCB35975422.thaole UH quy..CT tu 0011000492511 LE THI THUY THAO toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
22/02/2018 MBVP – 0753530 + 200,000 MBVCB36086691.ung ho ct Ao Am Bien Cuong.CT tu 0021000251488 LE VAN MINH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
22/02/2018 RA23 – 0000094 + 3,000,000 TRAN THI TRUONG UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
22/02/2018 VNCK – 0791990 + 2,000,000 IBVCB.2202181017594001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/02/2018 ZZ01 – 0004496 + 2,000,000 Sender:01202002.DD:210218.SHGD:10002238.BO:NGUYEN THI TRUC.995218022103757 UNG HO TRE NH A CHUA
21/02/2018 VNFI – 0768797 + 500,000 576563.210218.164913.Chuyen tien ung ho AABC
21/02/2018 VNFI – 0762231 + 500,000 502048.210218.133856.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/02/2018 MBVP – 0671257 + 5,000,000 MBVCB35920529.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0181003349411 NGUYEN HONG VINH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
21/02/2018 MBVP – 0660492 + 500,000 MBVCB35900898.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0071000929138 NGUYEN KHAC LOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
21/02/2018 J633 – 0028013 + 500,000 Sender:79201001.DD:210218.SHGD:10007842.BO:TRAN THANH TINH.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
08/02/2018 VNFI – 0375574 + 10,000,000 943227.080218.120223.Vietcombank 0251001305397 Ung ho AABC
06/02/2018 VNCK – 0144005 + 2,000,000 IBVCB.0602180996002001.tang ao am cho tre em vung cao
06/02/2018 VNCK – 0166484 2,003,300 IBVCB.0602180479670001.AABC thanh toan tien qua Tet cho chien sy Truong Sa
02/02/2018 VNCK – 0693814 + 5,134,000 IBVCB.0202180694251002.Chi Ha tra tien em
02/02/2018 VNCK – 0774944 5,134,000 IBVCB.0202180047198002.Hoan lai tien chi Ha chuyen nham tk
01/02/2018 VNCK – 0531362 + 2,000,000 IBVCB.0102181048058001.Chuyen khoan
01/02/2018 VNFI – 0048491 + 1,000,000 694760.010218.150345.Gui Ao Am Bien Cuong

Ủng hộ qua TP Bank (Tháng 01-2/2018)

01/03/2018 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong 1,000,000 021ITC1180600504
28/02/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11180591894
27/02/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
27/02/2018 AABC Ha Giang FT18058201307637 1,000,000 021ITC1180580001
24/02/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 2,712 021DDODVND 00001
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
23/02/2018  UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG (VUI LONG KHONG CONG BO) 1,000,000 102CT01180542001
23/02/2018 UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:HO MAI CHI.Ref 00000453 500,000 000CT07180540512
22/02/2018 Le dinhthuan gui Ung ho chuong trinh ao am bien cuong qua fb chi Hong Ho.BO:LE DINH THUAN.Ref 00002167 1,000,000 000CT07180532248
30/01/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
29/01/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11180290252
24/01/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 2,529 021DDODVND 00001
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
08/1/2018 NGUYEN THI THI  400,000 5,140,602 000CT07180081017

ng hộ qua VCB Bank tháng 1/2018

25/01/2018 VNAF – 0027384 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
18/01/2018 VNCK – 0913857 17,003,300 IBVCB.1801180885526001.AABC thanh toan tien bong da va bong chuyen gui Truong Sa chuyen 1-2018
08/01/2018 VNVT – 0582811 + 1,000,000 VCBVT.84982750110.CT tu 0301000345355.VU HONG HANH sang 0251001305397.BUI NGOC QUANG.180108214908012.VNVT20180108582811.Hanh Vuhong AABC
03/01/2018 J633 – 0006321 + 2,000,000 Sender:01310001.DD:030118.SHGD:10004481.BO:NGUYEN THI HUONG.LAM GOM GUI
03/01/2018 MBVP – 0861296 + 5,000,000 MBVCB27336966.phan anh ck Truong Sa.CT tu 0011003071981 HOANG PHAN ANH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
01/01/2018 VNFI – 0908654 + 1,000,000 244422.010118.073939.Gui Ao Am Bien Cuong

Năm 2017 chuyển sang

TPB: 4,740,602

VCB: 189,770,269