Cập nhật ủng hộ 2019 (đến 14/01/2019)

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 1/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
09-01-19 NGUYEN THI THI-995219010920113 – Ung ho Ao am biencuong Ref995219010920113 500,000 000CT07190090222
07-01-19 Gia han ten mien aoambiencuong.vn theo ma don hang EF2A63E537 490,800 021ITC3190070528

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 1/2019)

14/01/2019 J633 – 0032205 + 10,000,000 Sender:01307001.DD:140119.SHGD:10010478.BO:NGO DINH HOANG.IBLS NGO DINH HOANG DONG GOP QUY AABC
12/01/2019 VNIB – 1494342 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 12/2018. SO TIEN 11000 VND
01/01/2019 AGR-VCB + 10,000,000 Trieu Kim Cuong di bien tay nam

Số dư đầu kỳ VCB (1/1/2019): 179,637,563
Số dư đầu kỳ TPB (1/1/2019): 59,056,160