Cập nhật ủng hộ 2019 (đến 5/3/2019)

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 2/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
28/02/2019 MBVCB140382060.GUI LEN TRAM BIEN PHONG.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH H 2,000,000 021ITC1190590027
28/02/2019 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11190590688
28/02/2019 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 021CA11190590298
27/02/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
23/02/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 31,636 021DDODVND 00001
22/02/2019 Chi tien chuyen Bat Dai Son theo ke hoach (500k co, ship ao) 25,508,800 021ITC3190530549
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
22/02/2019 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong FT19053081876501 3,000,000 021ITC1190530025
18/02/2019 MBVCB136516077.Quan Ba, Dong Van 16-17.2.2019.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI 2,000,000 021ITC1190490613
18/02/2019 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:TRAN THI PHUONG.Ref 00001752 500,000 000CT07190492186
14/02/2019 Chuyen tien dong gop kinh phi xay dung bia mo 28 liet si o phia Bac 1,000,000 021ITC1190450614
13/02/2019 MBVCB134757896.17.2.1979.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG 1,000,000 021ITC1190440075
13/02/2019 MBVCB134726255.17.2.1979 – 17.2.2019.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI 2,000,000 021ITC1190440520
12/02/2019 me Thao ung ho chuong trinh ao am bien cuong 500,000 021ITC1190430005
11/02/2019 MBVCB134026927.Ba Nguyen Thi Choong – Vi Xuyen – Ha Giang.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 6868 1,000,000 021ITC1190420220
11/02/2019 MBVCB133837254.Anh Hung Hoang Van Khoay.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH 1,000,000 021ITC1190420202

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 2/2019)

25-02-19 VNAF – 0089440 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25-02-19 DD4400 – 0128933 + 4,226 Tra lai tien gui/Interest paid
22-02-19 VNCN – 0038666 91,495,625 IBVCB.2202190894549001.Thanh toan theo de nghi chuyen Pho Cao va Bat Dai Son (Ha Giang, 2-2019)
22/02/2019 MBVP – 0515330 + 1,000,000 MBVCB138070253.ung ho Ao Am Bien Cuong (with love).CT tu 0281000256986 NGUYEN THI THANH MAI toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
19/02/2019 VNFI – 0381110 + 6,000,000 507550.190219.150614.Ung ho chuong trinh AABC
13/02/2019 MBVP – 0658321 + 200,000 MBVCB134824350.ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong.CT tu 0821000151054 NGUYEN HANG NGOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
05/02/2019 MBVP – 0818026 + 2,000,000 MBVCB133038418.TNV Thanh Mai ung ho mua gian NLMT Hon Khoai – cua it long nhieu.CT tu 0281000256986 NGUYEN THI THANH MAI toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
01/02/2019 DD4400 – 0114690 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 1/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30-01-19 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28-01-19 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 021CA11190282664
28-01-19 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11190280358
24-01-19 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 28,192 021DDODVND 00001
24-01-19 MBVCB127297767.Chan am (2).CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHON 1,000,000 021ITC1190240548
24-01-19 MBVCB127026608.Chan am.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG (T 1,000,000 021ITC1190240503
09-01-19 NGUYEN THI THI-995219010920113 – Ung ho Ao am biencuong Ref995219010920113 500,000 000CT07190090222
07-01-19 Gia han ten mien aoambiencuong.vn theo ma don hang EF2A63E537 490,800 021ITC3190070528

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 1/2019)

30/01/2019 VNCK – 0219259 10,002,200 IBVCB.3001190507150001.AABC chuyen tien mua hang hoa cho chien sy DBP Dac Bo
26/01/2019 VNFI – 0038111 + 500,000 957162.260119.115156.Vo Thach Chi Truong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong FT19026710000715
25/01/2019 VNAF – 0084538 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/01/2019 DD4400 – 0229868 + 3,741 Tra lai tien gui/Interest paid
17/01/2019 VNFI – 0261505 + 500,000 501150.170119.084336.Ung ho chuong trinh AABC
14/01/2019 J633 – 0032205 + 10,000,000 Sender:01307001.DD:140119.SHGD:10010478.BO:NGO DINH HOANG.IBLS NGO DINH HOANG DONG GOP QUY AABC
12/01/2019 VNIB – 1494342 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 12/2018. SO TIEN 11000 VND
01/01/2019 DD4400 – 0117644 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
01/01/2019 AGR-VCB + 10,000,000 Trieu Kim Cuong di bien tay nam

Số dư đầu kỳ VCB (1/1/2019): 179,637,563
Số dư đầu kỳ TPB (1/1/2019): 59,056,160