Cập nhật ủng hộ 2020

TỒN QUỸ CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 57,010,027 VNĐ

Từ 01/01/2020, mọi ủng hộ cho Áo Ấm Biên Cương xin vui lòng chuyển vào tài khoản chính tại Ngân Hàng Tiên Phong, Tên Tài khoản: MAI THANH HẢI, Số Tài khoản (VND): 68683388001 .